Que é o Kit Dixital?

O Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital.

Para unha información máis detallada, visita páxina de acelerapyme para o Kit Dixital

A quen vai dirixido?

As solucións dixitais que proporciona o Kit Dixital están orientadas ás necesidades das pequenas empresas, microempresas e traballadores autónomos, que pertenzan a calquera sector ou tipoloxía de negocio.

Como conseguir o bono dixital?

Se cumpres coas condicións establecidas nas bases da convocatoria da axuda do Kit Dixital, poderás dispoñer dun bono dixital que che permitirá acceder ás solucións de dixitalización a través dos Axentes Digitalizadores do Kit Dixital. Descárgache Guía rápida para saber máis.

Segmentos de beneficiarios Importe do bono dixital
Segmento I. Pequenas empresas entre 10 e menos de 50 empregados. 12.000 euros
Segmento II. Pequenas empresas ou Microempresas entre 3 e menos de 10 empregados. 6.000 euros
Segmento III. Pequenas empresas ou Microempresas de entre 0 e menos de 3 empregados. 2.000 euros

Que é un Axente Digitalizador?

É unha empresa ou autónomo que forma parte do Kit Dixital como provedor de solucións dixitais.

Yoloveo Software ten a condición de Axente Digitalizador do Kit Dixital, no marco do Plan de Dixitalización Pemes 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia de España, financiado polos fondos europeos Next Generation EU.

Solucións de dixitalización

As nosas solucións para as diferentes categorías
Todas nosas solucións de dixitalización son desenvolvidas a medida para cada cliente, sempre cumprindo cos nosos principios polos que nos comprometemos a crear software de calidade. Como Axente Digitalizador, ofreceremos as categorías de sitio web e presenza na internet, comercio electrónico, xestión de resdes sociais, xestión de clientes e xestión de procesos. Para cada unha destas categorías ofrecemos solucións específicas para cada cliente segundo as súas necesidades.

Sitio web a medida e presenza na internet

Categoría de dixitalización: Sitio web e presenza na internet

Expansión da presenza na internet mediante a creación dunha páxina web e/ou a prestación de servizos que proporcionen posicionamento básico na internet.

Funcionalidades:

 • Dominio: alta de novo dominio durante un prazo mínimo de doce meses.
 • Aloxamento: aloxamento da páxina web desenvolvida durante un prazo mínimo de doce meses.
 • Deseño da páxina web: estrutura web cun mínimo de 3 páxinas ou apartados. Considéranse páxinas ou apartados dunha web, elementos tales como: páxina de inicio (Landing Page), presentación da empresa, formulario de contacto, descrición de produtos, datos de contacto, mapa do sitio (sitemap), etc.
 • Web responsive: as páxinas web deseñadas deben adaptarse para ser funcionais en todo tipo de dispositivos.
 • Accesibilidade: o deseño debe cumprir con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.
 • Autoxestionable: deberase prover unha plataforma de xestión de contidos, de maneira que se poida modificar o contido das páxinas web sen a necesidade de recorrer a soporte.
 • Posicionamento básico na internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
 • Optimización da presenza en buscadores (SEO básico): Análise de palabras chave, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido.
 • Outras funcionalidades específicas requiridas polo cliente.

Prezo desde 1750 € + IVE

Todas as nosas solucións de dixitalización son desenvoltas a medida para o cliente, polo que é necesario unha análise previa de requisitos que permitirá establecer un prezo final.

Tenda en liña a medida

Categoría de dixitalización: Comercio electrónico

Creación dunha tenda en liña de compravenda de produtos e/ou servizos que utilice medios dixitais para o seu intercambio.

Funcionalidades:

 • Creación da tenda en liña ou E- Commerce e alta do catálogo de produtos: produción dun catálogo mediante o alta, importación ou carga dos produtos ou artigos. O número de referencias a cargar será de polo menos 100 referencias de produtos sempre que exista tal número.
 • Métodos de pago: configuración e integración dos métodos de pago.
 • Deseño Responsive: a solución de E- Commerce deseñada debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
 • Accesibilidade: O deseño debe cumprir con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.
 • Posicionamento básico na internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
 • Optimización da presenza en buscadores (SEO): Análise de palabras chave, análises da competencia, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido e informes trimestrais de seguimento.
 • Autoxestionable: deberase prover unha plataforma de xestión de contidos, de maneira que se poida modificar o contido das páxinas web sen a necesidade de recorrer a soporte.
 • Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío dixital e físico dos produtos comercializados polo beneficiario na tenda en liña.
 • Outras funcionalidades específicas requiridas polo cliente.

Prezo desde 1925 € + IVE

Todas as nosas solucións de dixitalización son desenvoltas a medida para o cliente, polo que é necesario unha análise previa de requisitos que permitirá establecer un prezo final.

Xestión de redes sociais

Categoría de dixitalización: Xestión de redes sociais

Promocionar ás empresas beneficiarias en redes sociais.

Funcionalidades e servizos

 • Social Media Plan: definición e implementación dunha estratexia de redes sociais aliñada coa misión e visión da peme, que sexa relevante e conecte cos potenciais clientes, e fidelice a aqueles usuarios que xa o sexan.
 • Monitorización de redes sociais: monitorización e control periódico a través de métricas de referencia do impacto das accións, para cuantificar os resultados e comprobar se se están cumprindo os obxectivos marcados na estratexia.
 • Optimización da rede/Auditoría Social Media: análise das diferentes canles sociais para poder optimizar o rendemento.
 • Xestión dunha rede social: administración do perfil/usuario en polo menos unha rede social.
 • Publicación de posts semanais: dun mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuais.
 • Outras funcionalidades específicas requiridas polo cliente.

Prezo desde 210 €/mes + IVE

Todas as nosas solucións de dixitalización son desenvoltas a medida para o cliente, polo que é necesario unha análise previa de requisitos que permitirá establecer un prezo final.

Aplicación a medida para xestión de clientes

Categoría de dixitalización: Xestión de clientes

Dixitalizar e optimizar a xestión das relacións comerciais cos clientes.

Funcionalidades e servizos:

 • Xestión de clientes: a solución deberá almacenar e permitir a consulta de datos de cada cliente desde a súa alta como oportunidade de negocio e a simulación de compra de produtos ou contratación de servizos.
 • Xestión de Clientes potenciais (Leads): a solución deberá permitir que se poidan dar de alta novos Leads de forma manual ou mediante unha importación por ficheiro. Os datos asociados aos Leads deberán permitir a xestión comercial dos mesmos co obxectivo de convertelos en clientes. A solución incluirá a funcionalidade de parametrización de regras de negocio para a asignación de Leads segundo diferentes criterios.
 • Xestión de oportunidades: a solución deberá xestionar todas as oportunidades de negocio que conleven o envío ao cliente potencial ou Lead de ofertas e orzamentos. Ademais, a solución contemplará o estado de cada oportunidade (en análise, oferta presentada, en negociación, gañadas, canceladas, etc.).
 • Accións ou tarefas comerciais: a solución debe ofrecer a posibilidade de crear accións e tarefas comerciais, tanto de forma manual como automática.
 • Reporting, planificación e seguimento comercial: a solución debe ofrecer solucións de seguimento mediante indicadores (KPI´s), pipeline e outros, con diferentes niveis de agregación de información en función do perfil do usuario da solución. Deberá ser capaz de xerar informes para o seguimento e monitorización da actividade comercial, contemplando cocientes de eficiencia, estado de fases, pipeline e outros atributos medibles (como produtos, cotizacións, etc.), e segundo as canles, perfís, roles e/ou fases comerciais. Estes informes poderán mostrar, polo menos, datos mensuais, acumulados e/ou comparativos entre diferentes exercicios comerciais.
 • Alertas: a solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipoloxía (iconas, mensaxes emerxentes, etc.).
 • Xestión documental: a solución debe incluír un software para a xestión centralizada da documentación, capaz de inserir e/ou vincular documentos tanto relativos á actividade comercial, como os proporcionados polos propios clientes.
 • Deseño Responsive: a interface da solución debe ser responsive, é dicir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
 • Integración con diversas plataformas: dispoñibilidade de APIs ou Web Services para a consolidación da información e datos de toda a empresa.
 • Outras funcionalidades específicas requiridas polo cliente.

Prezo desde 4500 € + IVE

Todas as nosas solucións de dixitalización son desenvoltas a medida para o cliente, polo que é necesario unha análise previa de requisitos que permitirá establecer un prezo final.

Aplicación a medida para xestión de procesos

Categoría de dixitalización: Xestión de procesos

Dixitalizar e/ou automatizar procesos de negocio relacionados cos aspectos operativos ou produtivos.

Funcionalidades:

 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo: a solución deberá permitir a dixitalización e/ou automatización de procesos tales como:
  • Contabilidade/finanzas: contas por cobrar/por pagar, xestión de activos e xeración de peches e balances, etc.
  • Facturación: automatización dos procesos de facturación coa xeración de orzamentos, albarás e facturas.
  • Proxectos: control de orzamentos, custos, estimacións, optimización dos recursos, etc.
  • Inventario: previsión, niveis de stock, envíos, distribucións, devolucións e cancelacións, etc.
  • Compras e pagos: xestión de pedidos de compra e provedores.
  • Recursos humanos: xestión dos recursos humanos, nóminas, etc.
  • Loxística: xestión de frotas e roteiros, entre outras.
  • Integración con diversas plataformas: a solución deberá dispoñer de APIs ou Web Services para a súa integración con outras ferramentas.
 • Actualizable: a solución deberá ser actualizable con novas versións.
 • Escalable: a solución deberá poder adaptarse aos posibles crecementos ou cambios na estrutura empresarial da peme.
 • Cumprimento do Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación do Real Decreto 1619/2012, así como calquera normativa de aplicación. En especial, os procesos de facturación e contabilidade, inventarios e compras e pagos deberán garantir a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastrexabilidade e inalterabilidade dos rexistros de acordo coa normativa aplicable.
 • Outras funcionalidades específicas requiridas polo cliente.

Prezo desde 4800 € + IVE

Todas as nosas solucións de dixitalización son desenvoltas a medida para o cliente, polo que é necesario unha análise previa de requisitos que permitirá establecer un prezo final.